Wodociąg przy ul. PCK (tzw. Przetnica) w Mysłowicach w formule zaprojektuj i wybuduj

­

Aktualizacja 25.10.2021 r.

 

"Wodociąg przy ul. PCK (tzw. Przetnica) w Mysłowicach w formule zaprojektuj i wybuduj."

 

Unieważnienie postępowania

 

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 33 ust.1 lit. A)   Regulaminu udzielania zamówień, gdyż w prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu.


PYTANIE I ODPOWIEDŹ
 
pn. "Wodociąg przy ul. PCK (tzw. Przetnica) w Mysłowicach w formule zaprojektuj
i wybuduj", do Zamawiającego w dn. 12.10.2021 drogą e-mailową wpłynęło zapytanie.

 
 
Pytanie 1:  Ponieważ w materiałach przetargowych ( załącznikach) znajduję się projekt budowlany dla ww. inwestycji proszę o informację dotyczącą zakresu robót. ( Roboty budowlane czy roboty budowlane wraz z wykonaniem projektu)
Odp.: Zgodnie z Częścią opisową pkt 3 Programu Funkcjonalno-użytkowego, załączona dokumentacja projektowa ma charakter pomocniczy oraz informacyjny. Załączona dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 3 do PFU.
  


Ogłoszenie o zamówieniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10
ogłasza przetarg nieograniczony

 

Przedmiot zamówienia: PN/01/10/2021 na: "Wodociąg przy ul. PCK (tzw. Przetnica) w Mysłowicach w formule zaprojektuj i wybuduj" numer sprawy PN/01/10/2021. Szczegółowy opis zamówienia załącznik nr 1

 
Termin realizacji: do 12 grudnia 2022 roku 

 

Miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego MPWiK sp. z .o.o. ul. Fabryczna 10, 41-400 Mysłowice, biuro podawcze.

Termin: 21.10.2021 r. do godz. 10:00

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

90% CENA, 10% GWARANCJA.

 

Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

Formularz ofertowy wraz z następującymi dokumentami:

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2. podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
  3. podpisane oświadczenie o niekaralności,
  4. podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  5. podpisana zgoda RODO,
  6. polisa ubezpieczeniowa

 

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto dostaw będących przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

Ceny podane przez Wykonawcę w formularzu zamówienia będą obowiązywały przez cały okres umowy i nie będą podlegały waloryzacji.

 

 

Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonymi projektami w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wodociąg przy ul. PCK (tzw. Przetnica) w Mysłowicach w formule zaprojektuj i wybuduj
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adrian Bargieł
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.10.2021 09:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.10.2021 12:04 Edycja dokumentu (Adrian Bargieł)
13.10.2021 12:15 Edycja dokumentu (Administrator IT MPWiK)
08.10.2021 10:23 Edycja dokumentu (Adrian Bargieł)
08.10.2021 10:22 Dodano załącznik "załacznik_nr_9_wykaz_osób_do_wykonania_zamówienia.docx" (Adrian Bargieł)
08.10.2021 10:22 Dodano załącznik "załacznik_nr_8_wykaz_robót_budowlanych.docx" (Adrian Bargieł)
08.10.2021 10:22 Dodano załącznik "7_formularz_ofertowy(1).docx" (Adrian Bargieł)
08.10.2021 10:22 Dodano załącznik "6a_RODO(1).docx" (Adrian Bargieł)
08.10.2021 10:22 Dodano załącznik "5_speł_warun_udziału(1).docx" (Adrian Bargieł)
08.10.2021 10:22 Dodano załącznik "4_osw_o_niekaralnosci(1).docx" (Adrian Bargieł)
08.10.2021 10:22 Dodano załącznik "3_niepodleganiu_wykluczeniu(1).docx" (Adrian Bargieł)
07.10.2021 09:35 Dodano załącznik "Schemat_montażu_wodomierza.pdf" (Adrian Bargieł)
07.10.2021 09:35 Dodano załącznik "Schemat_montażu_punktów_węzłowych.pdf" (Adrian Bargieł)
07.10.2021 09:27 Utworzenie dokumentu. (Adrian Bargieł)