Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach wykonywanych przez MPWiK Sp. z .o.o. na sieci wodociągowej oraz na sieci kanalizacyjnej (awarie oraz planowane prace) na terenie gminy Mysłowice

­

Aktualizacja 24.08.2021 r.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach wykonywanych przez MPWiK Sp. z o.o. na sieci wodociągowej oraz na sieci kanalizacyjnej (awarie oraz planowane prace) na terenie gminy Mysłowice” został wyłoniony Wykonawca.

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 


HYDROGOP Sp. z o.o. ul. Tartaczna 20, 40-749 Katowice
 
Wykaz złożonych ofert:

Lp. Nazwa oferenta Wartość  zamówienia netto [zł]
1. DROGOPOL sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 52D
40-301 Katowice
498 817,11 zł
2. VARMONT BIS Sp. z o.o.
ul. Niwecka 1
41-200 Sosnowiec
493 110,00 zł
3. HYDROGOP Sp. z o.o.
ul. Tartaczna 20
40-749 Katowice
321 197,00 zł
 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10
ogłasza przetarg nieograniczony

 

Przedmiot zamówienia: pn.:  „Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach wykonywanych przez MPWiK Sp. z .o.o. na sieci wodociągowej oraz na sieci kanalizacyjnej (awarie oraz planowane prace) na terenie gminy Mysłowice”

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonej specyfikacji warunków zamówienia.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: PN/01/08/2021  „Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach wykonywanych przez MPWiK Sp. z .o.o. na sieci wodociągowej oraz na sieci kanalizacyjnej (awarie oraz planowane prace) na terenie gminy Mysłowice”  nie otwierać przed dniem 19.08.2021 r. godziną 10:00

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

CENA, kryterium wagowe: 100 %

Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2. podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
  3. podpisane oświadczenie o niekaralności,
  4. podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  5. cennik (załącznik nr 1 do formularza zamówienia).
  6. formularz ofertowy
  7. wykaz maszyn i urządzeń będących w posiadaniu Wykonawcy oraz ich lokalizacja
  8. informacja dotycząca doświadczenia – wykaz zrealizowanych prac.
  9. zgoda RODO

Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto dostaw będących przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

Cena podana przez wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do: 19.08.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Fabryczna 10, w biurze podawczym (parter budynku).

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Kontakt z wykonawcą : zamowienia@mpwikmyslowice.pl.

Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonymi projektami oraz wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości odpowiadającej 5% wartości netto wynagrodzenia netto, najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach wykonywanych przez MPWiK Sp. z .o.o. na sieci wodociągowej oraz na sieci kanalizacyjnej (awarie oraz planowane prace) na terenie gminy Mysłowice
Podmiot udostępniający informację:ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:Administrator IT MPWiK
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.08.2021 14:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.08.2021 20:35 Edycja dokumentu (Administrator IT MPWiK)
24.08.2021 20:34 Edycja dokumentu (Administrator IT MPWiK)
06.08.2021 11:45 Edycja dokumentu (Adrian Bargieł)
06.08.2021 11:45 Dodano załącznik "Zgoda RODO" (Adrian Bargieł)
06.08.2021 11:45 Dodano załącznik "Formularz cen jednostkowych" (Adrian Bargieł)
06.08.2021 11:45 Dodano załącznik "Wykaz prac" (Adrian Bargieł)
06.08.2021 11:45 Dodano załącznik "Wykaz maszyn i urządzeń" (Adrian Bargieł)
06.08.2021 11:45 Dodano załącznik "Formularz ofertowy" (Adrian Bargieł)
06.08.2021 11:45 Dodano załącznik "Spełnienie warunków udziału" (Adrian Bargieł)
06.08.2021 11:45 Dodano załącznik "Oświadczenie o niekaralności" (Adrian Bargieł)
06.08.2021 11:45 Dodano załącznik "O niepodleganie wykluczeniu" (Adrian Bargieł)
04.08.2021 14:31 Edycja dokumentu (Adrian Bargieł)
04.08.2021 14:28 Utworzenie dokumentu. (Administrator IT MPWiK)