Wykonanie wyceny przejmowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby zaewidencjonowania ich jako środki trwałe- informacja o wartości środka trwałego na podstawie projektów i dokumentacji powykonawczej

­

Aktualizacja 12.11.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn: „Wykonanie wyceny przejmowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby zaewidencjonowania ich jako środki trwałe- informacja o wartości środka trwałego na podstawie projektów i dokumentacji powykonawczej”

został wyłoniony Wykonawca.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena,) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów

 


 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu
 o nr ZO/02/11/2020 sprawy o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie wyceny przejmowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby zaewidencjonowania ich jako środki trwałe - informacja o wartości środka trwałego na podstawie projektów i dokumentacji powykonawczej”.

1. Ofertę należy złożyć  na adres e-mail: zamowienia@mpwikmyslowice.pl  (PDF dokumentów) w tytule podając nr sygnatury sprawy, tj.: ZO/02/11/2020.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie wyceny przejmowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby zaewidencjonowania ich jako środki trwałe- informacja o wartości środka trwałego na podstawie projektów i dokumentacji powykonawczej.

  • Sieć wodociągowa fi 110 o długości 90,35m w ul. Kosztowskiej (boczna) w Mysłowicach, zlokalizowanej na działkach o numerach geodezyjnych 1777/118, 1977/118;
  • Sieć kanalizacyjna fi 200 o długości 165,1m w ul. Wiejskiej w Mysłowicach wraz z przepompownia ścieków stanowiącą element składowy sieci, zlokalizowane na działkach o numerach geodezyjnych 2370/83; 2371/83; 2402/03
  • Sieć wodociągowa fi 63 o długości 155m w ulicy równoległej w Mysłowicach zlokalizowanej na działce 3230/116
  • Sieć kanalizacyjna fi 200 o długości 85m zlokalizowana na działkach 1022/117 i 1025/117w Mysłowicach obręb Brzezinka.

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania zlecenia

4. Termin złożenia ofert: Oferty należy złożyć w terminie do 12.11 roku, do godz. 10:00

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: włącznie droga elektroniczna przez następujący adres e-mail zamowienia@mpwikmyslowice.pl.

6. Informacje dotyczące zawierania umowy: Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia  wg załączonego wzoru.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykonanie wyceny przejmowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby zaewidencjonowania ich jako środki trwałe- informacja o wartości środka trwałego na podstawie projektów i dokumentacji powykonawczej
Podmiot udostępniający informację:ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:Administrator IT MPWiK
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2020 13:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.11.2020 14:00 Edycja dokumentu (Administrator IT MPWiK)
05.11.2020 13:04 Utworzenie dokumentu. (Administrator IT MPWiK)