Aktualizacja 01.10.2021 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetarg nieograniczony pn. „Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy z możliwością odczytu radiowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.w Mysłowicach ",  został wyłoniony Wykonawca. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena,) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 

 
Apator Powogaz S.A. ul. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań
 
 
Wykaz złożonych ofert:

 • Apator Powogaz S.A. ul. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań – cena oferowana netto – 896 930,00 zł
 • Meteron Sp. z .o.o. ul. Westerplatte 72, 58-100 Świdnica – cena ofertowa netto – 1 193 787,00 zł

 


Aktualizacja 28.09.2021 r.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

pn. „Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy z możliwością odczytu radiowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach”, do Zamawiającego w dn. 27.09.2021 drogą e-mailową wpłynęły zapytania.

Pytanie 1:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę ,aby na etapie składania oferty dla wodomierza DN20 przedłożyć certyfikat higieniczny wystawiony przez NSF INTERNATIONAL LABORATORIES z UK ( dokładny odpowiednik polskiego certyfikatu higienicznego), a certyfikat PZH zostanie dostarczony razem z dostawą tych wodomierzy ?  

Polski certyfikat higieniczny jest wystawiany na podstawie w/w certyfikatu NSF. Czas jego otrzymania u nas w kraju trwa od 3 do 6 tygodni. W wielu krajach są akceptowane zatwierdzenia z innych krajów europejskich.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na przedłożenie certyfikatu NSF.

Pytanie 2:  Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje atestu higienicznego europejskiego, to czy jest możliwość zmiany terminu składania oferty o 6 tygodni w celu uzyskania PZH  w Polsce?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę terminu składania oferty o 6 tygodni.

Pytanie 3: Czy możliwie jest przesunięcie terminu składania ofert z dnia 29.09.2021 na dzień 8 października ?

Informacja o konieczności posiadania zaproszenia spowodowała zbyt małą aktywność w celu przygotowania oferty spełniającej Państwa oczekiwania .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na przesunięcie terminu składania ofert.


 

Ogłoszenie o zamówieniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10
ogłasza przetarg nieograniczony

 

Przedmiot zamówienia: „Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy z możliwością odczytu radiowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach” numer sprawy PN/02/09/2021.

Szczegółowy opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nowych wodomierzy z możliwością odczytu radiowego:

 • Wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowe suchobieżne w korpusie mosiężnym DN15
 • Wodomierze ultradźwiękowe lub równoważne w korpusie mosiężnym z liczydłem elektronicznym Dn 15, DN 20
 • Wodomierze przemysłowe DN50, DN65, DN80, DN100, DN150
 • Wodomierze ultradźwiękowe lub równoważne w korpusie mosiężnym z liczydłem elektronicznym DN25, DN32, DN40
 • Nakładki do odczytu radiowego wodomierza DN15
 • Nakładki do odczytu radiowego wodomierza DN50 do DN150.

 
Termin realizacji: 12 miesięcy od  dnia podpisania umowy 

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy przekazać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 7 za pomocą poczty elektronicznej w pliku o formacie PDF w tytule podając nr sygnatury sprawy, tj.: PN/02/09/2021 na następujący adres e-mail: zamowienia@mpwikmyslowice.pl do dnia 29.09.2021 r. do godziny 10:00.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

100% CENA

Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

Formularz ofertowy wraz z następującymi dokumentami:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 2. podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 3. podpisane oświadczenie o niekaralności,
 4. podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 5. podpisana zgoda RODO,
 6. kopie atestów PZH dla wyrobów mających kontakt z wodą pitną,
 7. deklarację zgodności Producenta na oferowane wyroby,
 8. dokument potwierdzający gwarancję dostaw wystawiony przez Producenta,
 9. karty katalogowe dla wszystkich oferowanych wodomierzy
 10. instrukcja obsługi dla wszystkich oferowanych wodomierzy.

 

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto dostaw będących przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

 

Ceny podane przez Wykonawcę w formularzu zamówienia będą obowiązywały przez cały okres umowy i nie będą podlegały waloryzacji.

 

Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonymi projektami w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy z możliwością odczytu radiowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.09.2021 09:29
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.10.2021 10:29

Rejestr zmian dokumentu