Aktualizacja 29.09.2001r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
                Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytanie ofertowe pn.: „Remont pomieszczeń biurowych nr 13 i 14 na potrzeby utworzenia kancelarii” został wyłoniony Wykonawca. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert - cena 100% oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 
 
Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe A-M, Andrzej Słotwiński
ul. Kadecka 2, 41-503 Chorzów

 
Wykaz złożonych ofert:

Lp. Nazwa oferenta Wartość  zamówienia netto [zł]
1. Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe A-M, Andrzej Słotwiński, ul. Kadecka 2, 41-503 Chorzów 22 288,93
2. Hydrogop Sp. z .o.o. ul. Tartaczna 20, 40-749 Katowice-Murcki 31 684,72

 


 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu
o ZO/01/09/2021  pn:
Remont pomieszczeń biurowych nr 13 i 14 na potrzeby utworzenia     kancelarii” -  szczegółowy opis wraz z przedmiarem robót - załącznik nr 7

  1. Ofertę należy złożyć na adres e-mail: zamówienia@mpwikmyslowice.pl (PDF dokumentów)w tytule podając nr sygnatury sprawy, tj.:  ZO/01/09/2021.
  2. Opis przedmiotu zamówienia: „Remont pomieszczeń biurowych nr 13 i 14 na potrzeby utworzenia     kancelarii” -  szczegółowy opis wraz z przedmiarem robót - załącznik nr 7
  3. Termin realizacji zamówienia: od podpisania zlecenia 6 tygodni.
  4. Termin złożenia ofert:

    Oferty należy złożyć w terminie do 27.09.2021  roku, do godz. 10:00

  1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

włącznie droga elektroniczna przez następujący adres e-mail zamowienia@mpwikmyslowice.pl.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Remont pomieszczeń biurowych nr 13 i 14 na potrzeby utworzenia kancelarii
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.09.2021 09:08
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.09.2021 12:10

Rejestr zmian dokumentu