Aktualizacja z dnia 05.08.2021 r.

„Usuwanie awarii na urządzeniach wodociągowych"

 

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 33 ust.1 lit. B) Regulaminu udzielania zamówień, gdyż cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 


Aktualizacja z dnia 30.07.2021 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
 
 

pn: „Usuwanie awarii na urządzeniach wodociągowych" do Zamawiającego w dniu 29.07.2021 r.,
droga e-mailową wpłynęło zapytanie.

 

 

Pytanie 1 - Proszę o podanie informacji w jaki sposób winno być wykonana wycena prac wyspecyfikowanych w tabela nr 1 do załącznika nr 9. Pytanie nasze dotyczy kwestii czy wycenie ma podlegać łączna wartość prac
w ilość mb wskazanych w 4 kolumnie , następnie podzielonej przez ilość metrów wskazanych, czy też winniśmy wycenić koszt wykonania np. zgodnie z pierwszą kolumną pkt.1 wycenę prac wyłącznie dla 1 mb. Niniejsze pytanie spowodowane jest faktem, iż łączny koszt prac wymiany 10 mb rury ,  nie jest wielokrotnością  wymiany 1 mb. Spowodowane jest to koniecznością użycia m.in połączeń rurowo kołnierzowych w tożsamej ilości co dla 10 mb. W przypadku konieczności wymiany 10 mb wodociągu czynnikami cenotwórczymi będą wyłącznie rura, oraz wykopy wąsko przestrzenne jak również odtworzenie. W przypadku otrzymanego zestawienia od Państwa tj. Tabela nr 1 do załącznika nr 9, brak jest możliwości jednoznacznego określenia zakresu prac podlegających wycenie. Reasumując powyższe, chcąc zastosować wycenę jednostkową dla prac wskazanych, w przypadku zwielokrotnienia danej pozycji zgodnie z ilością metrów założonych przez Państwa,cena będzie nie adekwatna do faktycznego użycia materiałów czy też kosztów poniesionych ( np.dla wymiany 1 mb instalacji wodnej wymagane jest użycie 2 szt połączeń rurowo kołnierzowych, bądź dokonania opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego czy też konieczności wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu w ilości , co w przypadku 115 mb nie powoduje konieczności użycia połączeń w ilości 230 szt ! , czy też wykonania 115 projektów tymczasowej organizacji ruchu).

Odpowiedź: Zamawiający informuję iż należy określić koszt wymiany 1m wodociągu wg podanych średnic oraz rodzaju terenu, natomiast suma netto = ilość x cena jednostkowa.


Ogłoszenie o zamówieniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10 ogłasza przetarg nieograniczony

 

Przedmiot zamówienia: „Usuwanie awarii urządzeń wodociągowych” numer sprawy PN/02/07/2021.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonej specyfikacji warunków zamówienia.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: PN/02/07/2021 „Usuwanie awarii urządzeń wodociągowych” nie otwierać przed dniem 05.08.2021 r. godziną 10:00

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

CENA, kryterium wagowe: 80 %

REFERENCJE, kryterium wagowe: 10 %

GWARANCJA, kryterium wagowe: 10%.

Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2. podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
  3. podpisane oświadczenie o niekaralności,
  4. podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  5. cennik (załącznik nr 1 do formularza zamówienia),
  6. podpisana informacja dotycząca doświadczenie,
  7. podpisany wykaz maszyn i urządzeń będących w posiadaniu Wykonawcy oraz ich lokalizacja,
  8. podpisany wykaz osób do wykonania zamówienia wraz z kopiami dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
  9. podpisana zgoda na przetwarzanie danych,

Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto dostaw będących przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

Cena podana przez wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do: 05.08.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Fabryczna 10, w biurze podawczym (parter budynku).

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Kontakt z wykonawcą : zamowienia@mpwikmyslowice.pl.

Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Wykonawcy, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze w postępowaniu, są zobowiązani do podpisania umowy ramowej zgodnie z załączonym projektem oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości odpowiadającej 3% wartości brutto przedmiotu zamówienia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Usuwanie awarii urządzeń wodociągowych
Podmiot udostępniający informację:
ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.07.2021 14:02
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.08.2021 12:44