Aktualizacja 22.06.2021 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

               Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytanie ofertowe
pn.: „Remont pompowni Pko-2 zlokalizowanej przy ul. Chromika w Mysłowicach” został wyłoniony Wykonawca.  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 

 
 
Unimark Sp. z o.o. ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice
 
Wykaz złożonych ofert:

Lp. Nazwa oferenta Wartość  zamówienia netto [zł] Gwarancja Liczba punktów
1. Pompax sp. z o.o. Kłoda,
ul. Przemysłowa 7a
64-130 Rydzyna
206 358,00 zł 5 lat  
 
96,57
2. Unimark sp. z o.o.
ul. Niwy 38
34-100 Wadowice
198 500,00 zł 5 lat  
 
100
 
 

 
  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu o nr ZO/04/05/2021 pn: „Remont pompowni Pko-2 zlokalizowanej przy ul. Chromika w Mysłowicach”
 

  1. Ofertę należy złożyć  na adres e-mail: zamowienia@mpwikmyslowice.pl  (PDF dokumentów) w tytule podając nr sygnatury sprawy, tj.:  ZO/04/05/2021.
  2. Opis przedmiotu zamówienia: „Remont pompowni Pko-2 zlokalizowanej przy ul. Chromika w Mysłowicach” -  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.        
  3. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy
  4. Termin złożenia ofert:

    Oferty należy złożyć w terminie do 18.06.2021  roku, do godz. 10:00

  1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

włącznie droga elektroniczna przez następujący adres e-mail zamowienia@mpwikmyslowice.pl.

  1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą zostanie podpisana w umówionym miejscu i czasie umowa wg załączonego wzoru.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont pompowni Pko-2 zlokalizowanej przy ul. Chromika w Mysłowicach
Podmiot udostępniający informację:ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:Administrator IT MPWiK
Data publikacji:11.06.2021 09:45
Informację aktualizował:Administrator IT MPWiK
Data aktualizacji:22.06.2021 14:19