Aktualizacja 20.05.2021 r.

 

„Sukcesywna dostawa armatury wod-kan.”

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie w części II – Rury i kształtki PP oraz część VII – studnie betonowe, zgodnie z art. 33 ust.1 lit. A) Regulaminu udzielania zamówień, gdyż
w prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 


Akutalizacja 20.05.2021 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

                Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo - kanalizacyjnej” został wyłoniony Wykonawca. 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (80% cena 20% gwarancja) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 

 
 
 
P.O.H Wod Bud Spółka z o.o. ul. Mikołajczyka 50, 41-200 Sosnowiec
 
 
 
Wykaz złożonych ofert:

 1. Przedsiębiorstwo Obrotu hurtowego WOD BUD Marta Lachowicz-Zontek sp. j. ul. Mikołajczyka 50a, 41-200 Sosnowiec
 • Część I – Rury i Kształtki PE – 102 797,75zł netto
 • Część II – Rury i kształtki PP -  brak oferty
 • Część III – Armatura żeliwna 1 – 198 236,53 zł netto
 • Część IV – Armatura żeliwna 2 – 65 571,47 zł netto
 • Część V – Armatura stalowa – 127 773,93 zł netto
 • Część VI – kształtki stalowe – 15 514,72 zł netto
 • Część VII – studnie betonowe – brak oferty
 • Część VIII – armatura kanalizacyjna – 335 433,94 zł netto
 1. Szpec Tomasz Abucki i Krzysztof Zaręba, Dariusz Zduleczny spółka cywilna, ul. Wspólna 3, 43-190 Mikołów

  · Część IV – Armatura żeliwna 2 – 70 137,64 zł netto


 

Ogłoszenie o zamówieniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10
ogłasza przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo - kanalizacyjnej” numer sprawy PN/02/05/2021 - Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonej specyfikacji warunków zamówienia.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: PN/02/05/2021 pn: Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo - kanalizacyjnej.” nie otwierać przed dniem …………………………… godziną 10:00

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

CENA, kryterium wagowe: 80 %

GWARANCJA, kryterium wagowe: 20%

Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 2. podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 3. podpisane oświadczenie o niekaralności,
 4. podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 5. zgoda RODO
 6. kopie dokumentów dopuszczających do stosowania i/lub aprobaty technicznej, zgodnie z opisem dla poszczególnej z Części,

Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto dostaw będących przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Cena podana przez wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do: 19.05.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego
ul. Fabryczna 10, w biurze podawczym (parter budynku).

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Kontakt z wykonawcą : zamowienia@mpwikmyslowice.pl.

Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym projektem.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo - kanalizacyjnej
Podmiot udostępniający informację:ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:Administrator IT MPWiK
Data publikacji:13.05.2021 20:40
Informację aktualizował:Administrator IT MPWiK
Data aktualizacji:20.05.2021 19:54