Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej – działka nr 2401/137 zlokalizowanej w Mysłowicach, przy ulicy Obrzeżnej Północnej.

 

Opis nieruchomości

Niezabudowana działka położna w Mysłowicach przy ulicy Bończyka, zapisana w księdze wieczystej nr KA1L/00023358/4, która obejmuje prawo własności gruntu działki 2401/137 o powierzchni 27451,00m2 o wartości 2 127 000,00 zł netto oraz 1/6 udziału w wydzielonej działce drogowej nr 2406/137 powierzchni 4 126 m2 o wartości 49 500,00 zł netto. Działka 2406/137 posiada dostęp do drogi publicznej .

Przedmiotowa działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Bolina Północ w Mysłowicach (Uchwała Rady Miasta Mysłowice z dnia 18-10-2018 nr LVI/842/18 rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego i oznaczona jest symbolem:

 

• 1PU - tereny zabudowy produkcyjno – usługowej

 

Cena wywoławcza wynosi:

2 176 500,00 zł netto (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset netto) w tym udział w drodze

 

Obciążenia nieruchomości

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Dział II i IV ksiąg wieczystych dla niniejszej nieruchomości nie zawiera wpisów.

Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie opisanym w rozdziale III Regulaminu sprzedaży nieruchomości.

 

Wadium

 

Wadium w wysokości 217 650,00 zł należy wnieść przelewem

Konto do wpłaty wadium:

BOŚ S.A. O/M-ce numer: 93 1540 1128 2011 7080 1420 0001 w tytule należy wpisać: wadium PS/01/05/2021.

Dowód wniesienia wadium powinien stanowić załącznik do składanej oferty.

 

Oferta

Ofertę zawierającą cenę nabycia należy przesłać na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice, z dopiskiem: „POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR PS/01/05/2021” do dnia 21-05-2021 godzina 12:00 – liczy się data wpływu do MPWiK.

Oferta winna zawierać:

Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem nieruchomości oraz Regulaminem sprzedaży – zgodnie z załączonym wzorem.

Dane podmiotu składającego ofertę: imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i adres. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej należy dołączyć aktualny wypis z właściwego rejestru).

Wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy.

Dowód wniesienia wadium.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Sprzedaży. Regulamin i oświadczenie do pobrania na stronie www.mpwikmyslowice.pl w zakładce Przetargi

Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie spółki w dniu 21-05-2021 o godzinie 12:30 . Spółka zastrzega, że jawność otwarcia ofert może być zrealizowana za pomocą elektronicznych systemów komunikacji audiowizualnej.

Uwagi do Nabywcy:

Koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości spoczywają na Nabywcy.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości nieujawnionych na mapach i w dokumentach, a występujących w terenie sieci uzbrojenia terenu lub drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją Spółka nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Na Nabywcy będzie spoczywał obowiązek i koszty związane z ich przebudową, usunięciem etc.

W przypadku dodatkowych pytań w sprawie przedmiotowej nieruchomości lub warunków przetargu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 223-59-30 lub adresem mailowym Spółki mpwik@mpwikmyslowice.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej – działka nr 2401/137 w Mysłowicach przy ul. Obrzeżnej Północnej
Podmiot udostępniający informację:ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:Administrator IT MPWiK
Data publikacji:27.04.2021 13:43
Informację aktualizował:Administrator IT MPWiK
Data aktualizacji:27.04.2021 13:43