Aktualizacja 06.05.2021 r.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI
 

pn:  „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Mysłowicach przy ul. Piastów Śląskich – Murckowskiej, Etap II, Zakres I” 


Proszę  o informację  czy:
1. Posiadacie Państwo ważne   zezwolenie   na prowadzenie robót  - zgłoszenie  posiada datę z 2017.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia znajduje się w ustawowej ważności terminowej realizacji robót budowlanych.


2. W dokumentacji nie  ma  zezwolenia wydanego na prowadzenie robót w pasie drogowym przez Zarządcę drogi

 Odpowiedź: Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt jest zobowiązany do uzyskania od Zarządcy drogi decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie urządzenia po zakończeniu tych robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy, stanowiącymi załączniki do SWZ.


3. Czy posiadanie Państwo zgody właścicieli działek na prowadzenie  robót .

 Odpowiedź: Inwestycja będzie prowadzona na działkach gminnych stanowiących pas drogowy, co do których wydane były zgody na wejście w teren. Zamawiający jest w trakcie aktualizowania zgód - decyzji na lokalizację urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym.


4. Czy posiadacie  uzgodnienia    użytkowników  istniejącego uzbrojenia podziemnego na prowadzenie robót.

 Odpowiedź: Zamawiający posiada uzgodnienia z gestorami sieci zgodnie z naradą koordynacyjną nr GK.6630.22.2016 z dnia 07.03.2016 r. Zgodnie z pkt 4 tiret 2 OPZ, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji uzgodnień branżowych z właścicielami infrastruktury technicznej.


Aktualizacja 28.04.2021 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Mysłowicach przy ul. Piastów Śląskich – Murckowskiej, Etap II, Zakres I” , do Zamawiającego w dn. 27.04.2021 drogą e-mailową wpłynęło zapytanie.

Pytanie 1: Czy Zamawiający przewiduje udostępnienie przedmiaru robót dla zadania wymienionego w tytule wiadomości?

Odpowiedź: Zadanie inwestycyjne będące przedmiotem postępowania przetargowego rozliczane jest na zasadzie wynagrodzenia ryczałtowego w związku z czym Zamawiający nie udostępnia przedmiaru robót.


 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w postępowaniu o nr ZO/04/04/2021 na: „Budowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w Mysłowicach przy ul. Piastów Śląskich – Murckowskiej, Etap II, Zakres I”

  1. Ofertę należy złożyć  e-mailem na adres zamowienia@mpwikmyslowice.pl.
  2.  W tytule e-mail należy umieścić numer sprawy ZO/04/04/2021.
  3.  Opis przedmiotu zamówienia:

      Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym – załącznik nr 1

  1. Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od podpisania umowy.

5. Termin złożenia ofert:

    Oferty należy złożyć w terminie do 10.05.2021 roku, do godz. 10:00

  1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

włącznie droga elektroniczna przez następujący adres e-mail zamowienia@mpwikmyslowice.pl.

  1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia  wg załączonego wzoru.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Mysłowicach przy ul. Piastów Śląskich – Murckowskiej, Etap II, Zakres I
Podmiot udostępniający informację:ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:Administrator IT MPWiK
Data publikacji:22.04.2021 18:46
Informację aktualizował:Administrator IT MPWiK
Data aktualizacji:06.05.2021 09:45