Aktualizacja 06.05.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniuo udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa armatury wod-kan.” został wyłoniony Wykonawca.
Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (80% cena, 20% gwarancja) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 
 
 

Euro-Projekt Jerzy Belcik ul. Szpaków 24 40-540 Katowice

 Część III, Grupa A, B

 


Aktualizacja 06.05.2021 r.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z § 33 ust.1 lit. A w związku z § 33 ust.3 Regulaminu udzielania zamówień, w Części I Rury i Kształtki PE i PP, części II Armatura żeliwna i stalowa, części IV  Armatura Kanalizacyjna, gdyż w prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła  żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.


 Aktualizacja 27.04.2021 r.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI
 
pn. „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej”, do Zamawiającego w dn. 26.04.2021 drogą e-mailową wpłynęło zapytanie.
 

Pytanie 1: W związku z różnicą w formularzu cenowym pomiędzy przesłaną przez Państwa specyfikacją do przetargu, a załącznikami z tymi formularzami prosimy o wskazanie, które zestawienie materiałów jest poprawne.

 Odpowiedź: W przypadku rozbieżności pomiędzy zestawieniami, zestawienie materiałów w formie elektronicznej należy uznać za poprawne.


 

Aktualizacja 26.04.2021 r.

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI
 
pn. „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej”, do Zamawiającego w dn. 23.04.2021 drogą e-mailową wpłynęły zapytania.
 

Pytanie 1: Zapis odnośnie gwarancji na zasuwy wymusza udzielenie 60 miesięcy gwarancji na cały asortyment , ponieważ gwarancja ta jest do uzupełnienia tylko w jednym miejscu.

Pozostały asortyment ma standardowo 12 miesięcy gwarancji , czas ten jest różny w zależności od grupy . Ponieważ jest to kryterium oceny oferty ( 20 %) , a większość producentów nie udziela np.5 letniej  gwarancji , nie możemy tej wartości odnieść do całości przetargu.

Prosimy o możliwość wpisania gwarancji osobno dla każdej grupy.

Odpowiedź: W formularzu ofertowym w polu GWARANCJA należy wpisać gwarancje, jaką oferuje Wykonawca na inny asortyment poza zasuwami i obudowami, dla których Zamawiający wymaga 60 miesięcy gwarancji.
 


Pytanie 2: Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną lud dwie grupy  z danej części zapytania?

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych jedynie na całą poszczególną część przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególną podgrupę w danej części.


 

Aktualizacja 22.04.2021 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
 
pn. „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej”, do Zamawiającego w dn. 20.04.2021 drogą e-mailową wpłynęło zapytanie.
 

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasuw klinowych bez możliwości wymiany uszczelnienia pod ciśnieniem? Opcja ta generalnie przeznaczona jest do armatury operacyjnej, armatury przewidzianej do dużej liczby przesterowań. Zasuwy zabudowane w ziemi, na sieciach wodociągowych jako armatura zaporowa nie wymagają niezbędnie takich rozwiązań, gdyż ilość pełnych otwarć i zamknięć jest w praktyce ograniczona i nie przekracza z zasady, wartości oferowanych przez producentów określonej wysokiej jakości zasuw. Norma PN-EN 1074 określa wymaganą ilość otwarć i zamknięć na 2500 cykli, co przy zakładanej żywotności zasuw na około 50lat wymagałoby 50 cykli zamykania i otwierania zasuw każdego roku, przez 50 lat co wydaje się sprawą nie mająca w praktyce eksploatacyjnej często miejsca. Poprawnie skonstruowana tuleja O-ringów i wysoka gładkość powierzchni wrzeciona w miejscu osadzenia uszczelnień zapewnia wielokrotnie wyższe ilości cykli otwórz-zamknij, mogące osiągać wartości około 10.000 cykli i więcej.

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasuw klinowych bez możliwości wymiany uszczelnienia pod ciśnieniem.


 

Aktualizacja 20.04.2021 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
 
pn. „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej”, do Zamawiającego w dn. 19.04.2021 drogą e-mailową wpłynęło zapytanie.
 

Pytanie 1: jaki czas reakcji jest od dnia złożonego zamówienia?

 
Odpowiedź: Termin jest ustalany przez magazyn w zależności od zamówienia, ale nie mniej niż trzy dni.


Aktualizacja 19.04.2021 r.

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Prowadząc postępowanie pn: „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo - kanalizacyjnej” Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, informuje, iż jeden z Oferentów zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 30.04.2021 r.

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 28.04.2021 r. do godz. 10:00. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.


Ogłoszenie o zamówieniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10 ogłasza przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo - kanalizacyjnej” numer sprawy PN/03/04/2021 - Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonej specyfikacji warunków zamówienia.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: PN/03/04/2021 pn: Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo - kanalizacyjnej.” nie otwierać przed dniem …………………………… godziną 10:00

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

CENA, kryterium wagowe: 80 %

GWARANCJA, kryterium wagowe: 20%

Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2. podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
  3. podpisane oświadczenie o niekaralności,
  4. podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  5. zgoda RODO
  6. kopie dokumentów dopuszczających do stosowania i/lub aprobaty technicznej, zgodnie z opisem dla poszczególnej z Części,
  7. cennik (załącznik nr 1a i 1b do formularza zamówienia) dla asortymentu Część I, Części II, Części III i/lub Część IV z podziałem na grupy.

Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto dostaw będących przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Cena podana przez wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do: 23.04.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającegoul. Fabryczna 10, w biurze podawczym (parter budynku).

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Kontakt z wykonawcą : zamowienia@mpwikmyslowice.pl.

Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym projektem.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo - kanalizacyjnej
Podmiot udostępniający informację:ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:Administrator IT MPWiK
Data publikacji:16.04.2021 13:57
Informację aktualizował:Administrator IT MPWiK
Data aktualizacji:06.05.2021 09:47