Aktualizacja 23.11.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn: „Czyszczenie hydrodynamiczne sprzętem ciśnieniowym oraz monitoring cctv kanału sanitarnego oraz ogólnospławnego w Mysłowicach wg następującego podziału:

·   Grupa I czyszczenie oraz monitoring cctv kanału sanitarnego oraz ogólnospławnegow ul. Chromika, Kosztowska, Gagarina rejon marketu ”Dino” o długości  łącznej ok. 346 mb w Mysłowicach,

·  Grupa II czyszczenie oraz monitoring cctv kanału ogólnospławnego w ul. Rzemieślniczao długości łącznej ok. 370 mb w Mysłowicach.

·  Grupa III czyszczenie oraz monitoring cctv kanału sanitarnego w ul. Bolesława Leśmiana (osiedle „SIGMA”) o długości łącznej ok. 808 mb w Mysłowicach został wyłoniony Wykonawca.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena,) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

 

"Usługi Asenizacyjne Stanisław Korgól" ul. Jastrzębska 53

44-304 Wodzisław Śląski, NIP: 6471726099


Aktualizacja 17.11.2020 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
 
 
Prowadząc postępowanie pn: „Czyszczenie hydrodynamiczne sprzętem ciśnieniowym oraz monitoring cctv kanału sanitarnego oraz ogólnospławnego w Mysłowicach wg następującego podziału:
·      czyszczenie oraz monitoring cctv kanału ogólnospławnego w ul. Rzemieślnicza o długości  łącznej ok. 370 mb w Mysłowicach.
·      Grupa III czyszczenie oraz monitoring cctv kanału sanitarnego w ul.  Bolesława Leśmiana(osiedle „SIGMA”) o długości  łącznej ok. 808 mb  w Mysłowicach,  do Zamawiającego w dniu 16.11.2020 r. droga e-mailową wpłynęło zapytanie.

Pytanie 1.  Czyszczenie hydrodynamiczne sprzętem ciśnieniowym  oraz monitoring cctv kanału sanitarnego oraz ogólnospławnego w Mysłowicach wg następującego podziału; przeglądając postępowanie w powyższym temacie, nie znalazłem informacji  o dostępie do wody i utylizacji odpadów,  zwracam się z prośbą udzielenie informacji w temacie dostępu do sieci hydrantowej ( czy jest udostępniana i ewentualnie kto za to płaci).

Odp.: Dostęp do wody zostanie zapewniony poprzez montaż stojaka hydrantowego wraz z urządzeniem pomiarowym.

Pytanie 2. Co z odpadami powstałymi podczas czyszczenia kanalizacji ( gdzie mają zostać złożone po wskazaniu przez Zamawiającego lub poddane utylizacji i doliczone koszty z tym związane.

Odp.: Miejsce zbierania odpadów zostanie wskazane przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu.


ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia

na „Czyszczenie hydrodynamiczne sprzętem ciśnieniowym  oraz monitoring cctv kanału sanitarnego oraz ogólnospławnego w Mysłowicach wg następującego podziału:

·       Grupa I  czyszczenie oraz monitoring cctv kanału sanitarnego oraz ogólnospławnego w ul. Chromika, Kosztowska, Gagarina rejon marketu ”Dino” o długości  łącznej ok. 346 mb w Mysłowicach,

·       Grupa II czyszczenie oraz monitoring cctv kanału ogólnospławnego w ul. Rzemieślnicza o długości  łącznej ok. 370 mb w Mysłowicach.

·       Grupa III czyszczenie oraz monitoring cctv kanału sanitarnego w ul.  Bolesława Leśmiana(osiedle „SIGMA”) o długości  łącznej ok. 808 mb  w Mysłowicach.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

 ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice

 tel. (032) 223-59-30, fax. (032) 223-43-10

 www.mpwikmyslowice.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

 Postępowanie w trybie zapytanie ofertowe– §28 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Mysłowicach.

 III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Usługa Czyszczenia hydrodynamicznego sprzętem ciśnieniowym  oraz monitoring cctv kanału sanitarnego oraz ogólnospławnego w Mysłowicach wg następującego podziału:

·       Grupa I  czyszczenie oraz monitoring cctv kanału sanitarnego oraz ogólnospławnego w ul. Chromika, Kosztowska, Gagarina rejon marketu ”Dino” o długości  łącznej ok. 346 mb w Mysłowicach,

·       Grupa II czyszczenie oraz monitoring cctv kanału ogólnospławnego w ul. Rzemieślnicza o długości  łącznej ok. 370 mb w Mysłowicach.

·       Grupa III czyszczenie oraz monitoring cctv kanału sanitarnego w ul.  Bolesława Leśmiana(osiedle „SIGMA”) o długości  łącznej ok. 808 mb  w Mysłowicach – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 8

2. Zamawiający niedopuszcza składania ofert częściowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  28 dni od podpisania umowy.

V. ZAKRES WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub odmówili podpisania umowy, lub rozwiązali umowę przed terminem jej obowiązywania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

3) wykonawców będących osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)  o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm).;

b)  skarbowe,

4)  wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

 2) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3. Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY BIORĄCEGO UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

VII. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziałuw postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków Wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1.       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania – załącznik 3 do zapytania ofertowego

2.       Oświadczenie o niekaralności – załącznik 4 do zapytania ofertowego

3.       Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

4.       Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Rodo) – załącznik 6 do zapytania ofertowego

VIII. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą:

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT

 1.     Zamawiający uzna za spełnione wymagania i podda procesowi rozpatrywania, jeżeli:

a)         Oferta wpłynie we właściwym terminie.

b)         Oferta została złożona w określony przez Zamawiającego sposób.

c)         Oferta będzie zgodna z wymaganiami Zamawiającego.

 2.       Wybór oferty zostanie dokonany na postawie kryterium:

 CENA – waga kryterium 100 %

 1.     W formularzu ofertowym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy podać ceny nettooraz ceny brutto wyrażone w PLN,  obliczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

 2.     Cena za poszczególne zadania musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zadania.

3.     Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnił wymagania określone w postępowaniu, oraz którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą w oparciu o badanie ofert.

 X. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.       Oferta winna być przygotowana w języku polskim, w  formie elektronicznej i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym dla organizacji firmy dokumencie lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 2.       Jeżeli w imieniu Wykonawcy ofertę składa pełnomocnik musi być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.

3.       Poprawki na druku formularza oferty należy dokonywać, w sposób umożliwiający czytelność zapisów. Każda z nich winna być skreślona i opatrzona podpisem Wykonawcy. Nieczytelna oferta nie będzie dopuszczona do oceny.

4.       Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

 5.       Oferta cenowa winna obejmować całość zamówienia.

 6.       Oferta winna być złożona na przygotowanym przez Zamawiającego formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 7.       Ofertę należy złożyć na następujący adres e-mail: zamowienia@mpwikmyslowice.pl.

8.       Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy elektronicznej.

9.       Do zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio dodatkowo zastrzeżenie w tytule pliku „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

XI. CENA OFERTY

 Cena 100%

XII.  UMOWA

1.     Umowa (według załącznika nr 2) zostanie podpisana z  Wykonawcą, który nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania, oraz którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą w oparciu
o badanie ofert.

2.     Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji umowy, Zamawiający może przekazać realizację umowy Wykonawcy, którego oferta jest następną w kolejności ofertą najkorzystniejszą.

3.     Zamawiający może zakończyć postępowanie bez podawania przyczyny.

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 Oferty należy złożyć na adres email: zamówienia@mpwikmyslowice.pl. Termin składania ofert upływa 18.11.2020 r. o godz. 12.00

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Czyszczenie hydrodynamiczne sprzętem ciśnieniowym oraz monitoring cctv kanału sanitarnego oraz ogólnospławnego w Mysłowicach
Podmiot udostępniający informację:ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:Administrator IT MPWiK
Data publikacji:10.11.2020 08:59
Informację aktualizował:Administrator IT MPWiK
Data aktualizacji:23.11.2020 14:12