Aktualizacja 20.10.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.  „Remont przepompowni ścieków PBR ul. Stoińskiego w Mysłowicach poprzez instalację laminatu z włókna szklanego na powierzchni zbiornika wewnątrz pompowni oraz wymiana kompleksowa armatury wewnątrz zbiornika wraz z montażem i demontażem istniejącej armatury”, został wyłoniony Wykonawca.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena,) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

Pompax Sp. z o.o. Kłoda ul. Przemysłowa 7a 64-130 Rydzyna

 


 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu
 o nr ZO/06/10/2020 pn: „Remont przepompowni ścieków PBR ul. Stoińskiego w Mysłowicach poprzez instalację laminatu z włókna szklanego na powierzchni zbiornika wewnątrz pompowni oraz wymiana kompleksowa armatury wewnątrz zbiornika wraz z montażem i demontażem istniejącej armatury”.

1. Ofertę należy złożyć  e-mailem na adres zamowienia@mpwikmyslowice.pl.

2. W tytule e-mail należy umieścić numer sprawy ZO/06/10/2020

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonej specyfikacji warunków zamówienia – załącznik nr 1

4. Termin realizacji zamówienia: od 26.10.2020 r. do 26.11.2020 r.

5. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do 20.10.2020 roku, do godz. 09:00

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

włącznie droga elektroniczna przez następujący adres e-mail zamowienia@mpwikmyslowice.pl.

7. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia  wg załączonego wzoru.6.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont przepompowni ścieków PBR ul. Stoińskiego w Mysłowicach poprzez instalację laminatu z włókna szklanego na powierzchni zbiornika wewnątrz pompowni oraz wymiana kompleksowa armatury wewnątrz zbiornika wraz z montażem i demontażem istniejącej armatury
Podmiot udostępniający informację:ul.Fabryczana 10; 41-404 Mysłowice
Informację opublikował:Administrator IT MPWiK
Data publikacji:19.10.2020 10:05
Informację aktualizował:Administrator IT MPWiK
Data aktualizacji:20.10.2020 16:50